• REC16-7-70  Một xã hội đang cần lòng thương xót  A Society in Need of Mercy

Trong xã hội, khi con người dửng dưng với Thượng Đế, thì họ cũng dửng dưng với nhau, ngay cả trong hững mối liên hệ thân thiết. Tình trạng xã hội bất ổn do chiến tranh, bạo lực, đói khát, tệ nạn xã hội là nguyên nhân của việc loại trừ Thiên Chúa khỏi cuộc sống hằng ngày. Mỗi tín hữu hãy là những người quảng diễn lòng thương xót của Chúa qua việc sống có trách nhiệm, quan tâm đến nhau và tôn trọng người khác.In our society, when people are indifferent to God, they are also indifferent to each other, even in intimate relationships. The unstable status of society – due to war, violence, hunger and other social evils – are the cause of the exclusion of God from daily life. Every faithful person needs to become someone whose life shares God’s mercy through responsible living, with care and respect for one another.

Đức Cha Giuse Vũ Văn ThiênBishop Joseph Thien Van Vu

Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên sinh ngày 26 tháng 10 năm 1960 tại Hải Dương, chịu chức Linh Mục ngày 24 tháng 1 năm 1988 và được bổ nhiệm giúp giáo xứ Mỹ Đồng và cha còn hỗ trợ lo cho trên 10 nhà thờ xung quanh. Ngày 6 tháng 11, 2002 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolồ II đã bổ nhiệm Cha Thiên làm Giám Mục Giáo phận Hải Phòng và được Phong chức Giám Mục ngày 2 tháng 1, 2003. Hiện tại Đức Cha Giuse Vũ văn Thiên đặc trách lo cho giới trẻ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.Bishop Joseph Thien Van Vu, born on October 26, 1960, was ordained a priest on January 24, 1988 for the Hai Duong Province in Vietnam and served at My Dong Parish and provided pastoral over 10 parishes. Pope John Paul II appointed Fr. Vu as Bishop of Hai Phong on November 6, 2002 and was ordained on January 2, 2003. Currently, Bishop Vu heads the Episcopal Commission for Youth of the Vietnamese Bishops’ Conference.

REC16-7-70 Một xã hội đang cần lòng thương xót A Society in Need of Mercy

  • Product Code: REC16-7-70
  • Availability: In Stock
  • $8.95